¿Te han incluido indebidamente en ASNEF?

TOTAL RECUPERADO
18.114.363 €

Hucha de reclamaciones de EZ

Un Juzgado de Barcelona sentencia a Carrefour por usura y obliga a devolver 9.525,43€

El Juzgado de primera instancia Nº1 de Barcelona sentencia a Carrefour por usura y le condena a devolver 9.525,43 €.

Entre las partes se suscribió un contrato de tarjeta de crédito en el que se establecieron unos intereses usurarios y unas clausulas abusivas.

El Magistrado del caso estima íntegramente la demanda interpuesta por el usuario de Economía Zero y sentencia a Carrefour por usura.

En la siguiente sentencia a Carrefour se imponen las costas del proceso a la parte demandada.

La Letrada colaboradora de Economía Zero Doña María Lourdes Galvé Garrido ha sido la encargada de llevar a cabo el siguiente proceso.

!!! EN ECONOMÍA ZERO TE AYUDAMOS A RECLAMAR TUS CONTRATOS USUREROS Y A RECUPERAR TU DINERO !!!

Juzgado de Primera Instancia nº01 de Barcelona Procedimiento ordinario 987/2020 -A

Parte demandante/ejecutante: XXXX

Procurador/a: XXXX

Abogado/a: Maria Lourdes Galvé Garrido

Parte demandada/ejecutada: SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR S.A.

Procurador/a: XXXX

Abogado/a: XXXX

SENTÈNCIA nº59/2021

Barcelona, a 11 de març de 2021

Vistes per mi, XXXX, magistrat del Jutjat de Primera Instància número 1 d’aquesta localitat, les presents actuacions de judici verbal seguides amb número 987 de 2020, a instància de contra SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, S.A.

És objecte de la demanda la declaració de nul·litat d’un contracte de targeta i la condemna a la restitució de tots els efectes derivats del contracte.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER.- Va ser repartida a aquest Jutjat demanda de judici ordinari a instància de contra SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, S.A., en la qual insta la declaració de nul·litat d’un contracte de targeta i la condemna a la restitució de tots els efectes derivats del contracte.

SEGON.- Admesa a tràmit la demanda, la part demandada s’ha aplanat a la demanda.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER.- L’aplanament és bàsicament una manifestació de conformitat amb la petició continguda en la demanda, feta pel demandat en contestar o en un altre moment processal, essent l’efecte principal de tal manifestació el de posar final al procés mitjançant una resolució judicial que aculli les pretensions de l’actor i a les quals s’aplana el demandat, excepte en els supòsits en què l’aplanament contrariï l’interès o l’ordre públic o resulti perjudicial per a tercer.

Així es recull en l’article 21 de la Llei d’Enjudiciament Civil en assenyalar que quan el demandat s’aplanés a totes les pretensions de l’actor, el tribunal dictarà sentència condemnatòria d’acord amb el sol·licitat per aquest, però si l’aplanament es fes en frau de llei o suposés renúncia contra l’interès general o perjudici de tercer, es dictarà una interlocutòria rebutjant-lo i seguirà el procés endavant. Donada la naturalesa estrictament privada de l’objecte del procés, s’accedeix a l’aplanament.

SEGON.- L’article 395.1 de la Llei d’Enjudiciament Civil estableix que si el demandat s’aplanés a la demanda abans de contestar-la, no procedirà la imposició de costes, tret que el tribunal, raonant-ho degudament, apreciï mala fe en el demandat.

S’entendrà que, en tot cas, existeix mala fe, si abans de presentada la demanda s’hagués formulat al demandat requeriment fefaent i justificat de pagament, o si s’hagués dirigit contra ell demanda de conciliació. L’aplanament s’ha formulat abans de contestar a la demanda.

D’altra banda, consta un requeriment previ efectivament entregat i contestat per la demandada (documents 2i 3 de la demanda), per la qual cosa se li imposaran les costes processals.

DECISIÓ

Estimo la demanda promoguda per XXXX contra SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, S.A., declaro la nul·litat per usura del contracte de targeta objecte de la demanda i condemno la demandada a la restitució de tots els efectes derivats del contracte, amb els interessos legals.

S’imposen les costas processals a la demandada.

Notifiqui’s la present resolució a les parts, fent-les saber que contra la mateixa s’hi pot interposar recurs d’apel·lació davant

l’Audiència Provincial de Barcelona, presentant un escrit en aquest juztjat en el termini de 20 dies des de la seva notificació, previ abonament del dipòsit o la taxa legals corresponents.

Així ho pronuncio, mano i signo.

MUY IMPORTANTE: Si vas a realizar una consulta debes leer antes toda la información de la página CONSULTAS.

La moderación de comentarios está activada, por lo que tu comentario NO aparecerá hasta que te respondamos.


Deja un comentario

  

  


Puedes usar estas etiquetas HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>