¿Te han incluido indebidamente en ASNEF?

TOTAL RECUPERADO
25.074.443 €

Hucha de reclamaciones de EZ

Sentencia Cofidis por usura devuelve 1.315,88€

El Juzgado de 1ª Instancia nº5 de Barcelona sentencia Cofidis por usura teniendo que devolver 1.315,88€.

Entre las partes se suscribió un contrato de línea de crédito en el cual se aplicaron unos intereses usurarios. 

La Magistrada del caso estima la demanda y dicta sentencia Cofidis declarando la nulidad del contrato por su carácter usurario obligando a devolver todo lo pagado por encima del capital inicial prestado.

En la sentencia Cofidis se imponen las costas del proceso a la entidad demandada.

Don Daniel González Navarro Letrado colaborador de Economía Zero a conseguido la sentencia Cofidis.

!!! RECLAMA CON ECONOMÍA ZERO TUS LÍNEAS DE CRÉDITO, CONSIGUE UNA SENTENCIA COFIDIS Y RECUPERA TU DINERO !!!

Secció Civil. Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 5 de Gavà

Procediment ordinari (Contractació – art. 249.1.5) 522/2021 C

Part demandant/executant: XXXX

Procurador/a: XXXX

Advocat/ada: Daniel González Navarro

Part demandada/executada: COFIDIS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Procurador/a: XXXX

Advocat/ada: XXXX

SENTENCIA NÚM. 168/2022

Magistrada: XXXX

Gavà, 15 de setembre de 2022 Fets Primer.

En aquest Procediment ordinari (Contractació – art. 249.1.5) 522/2021, la part demandant, XXXX, representada per/pel procurador/a XXXX i defensada pel/per la lletrat/ada Daniel González Navarro, ha presentat una demanda contra la part demandada, COFIDIS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, representada per/pel procurador/a XXXX i defensada pel/per la lletrat/ada XXXX.

Segon. El procurador de la part actora va sol·licitar que es dictés sentència per la que es declarés la nul·litat per usura de la relació contractual objecte de la demanda subscrit per les parts i que es condemnés la demandada a la restitució de les quantitats abonades que excedeixin del principal prestat per l’entitat, més els interessos que procedeixin i amb expressa imposició de les costes.

Segon. Admesa a tràmit la demanda, es cità de termini la part demandada perquè comparegués i la contestés en el termini de vint dies, la qual cosa va fer tot oposant-se a la demanda. Posteriorment va presentar escrit en el que assentia la demanda.

Tercer. En la tramitació d’aquest procediment s’han observat totes les prescripcions legals. Fonaments de dret Primer.

La part demandada ha assentit la demanda, si bé demana que no se li imposin les costes processals. La demandant defensa que escau imposar les costes a la part demandada.

Segon. L’assentiment és un acte processal del demandat pel qual manifesta la seva voluntat de no oposar resistència a la pretensió de l’actor i s’hi conforma, de tal manera que el procediment acaba vinculant al jutge per a dictar una sentència estimatòria.

Aquest assentiment s’explica des de l’autonomia de la voluntat i des de la disponibilitat dels drets i no s’admet en els casos que suposi una renúncia contra l’interès o l’ordre públic o perjudiqui a tercers, com no és el supòsit de les actuacions. En conseqüència és procedent estimar la demanda, de conformitat amb l’article 21 de la Llei d’Enjudiciament Civil.

Tercer. Les costes processals s’imposen a la part demandada, atès que, la part demandada ha assentit la demanda després de contestar la demanda, en aplicació de l’article 395.2 de la LEC que remet a l’apartat primer de l’article 394 de la LEC, relatiu al venciment objectiu.

Decisió

Estimo la demanda que ha presentat el/la procurador/a XXXX, en representació de la part demandant, XXXX, contra la part demandada, COFIDIS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, i, en conseqüència. declaro la nul·litat del contracte de 05.04.2011 celebrat per les parts per usurari i condemno a la part demandada a la restitució de les quantitats abonades que excedeixin del principal prestat per l’entitat, amb els seus interessos respectius.

Les costes processals s’imposen a la part demandada.

Així ho pronuncio, ho mano i ho signo. La magistrada

MUY IMPORTANTE: Si vas a realizar una consulta debes leer antes toda la información de la página CONSULTAS.

La moderación de comentarios está activada, por lo que tu comentario NO aparecerá hasta que te respondamos.


Deja un comentario

  

  


Puedes usar estas etiquetas HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>