¿Te han incluido indebidamente en ASNEF?

TOTAL RECUPERADO
25.074.443 €

Hucha de reclamaciones de EZ

Condena contra Cofidis por usura devuelve 9.923,23€

El Juzgado de 1ª Instancia nº1 de Ripoll (Girona), dicta condena contra Cofidis por usura en un contrato de línea de crédito teniendo que devolver 9.923,23€.

Entre las partes se celebró un contrato de línea de crédito con fecha 15/05/2009, en el cual se estipularon unos intereses abusivos y usurarios.

La Magistrada del caso estima la demanda y dicta condena contra Cofidis por usura y mala fe obligando a devolver todo lo pagado por encima del capital inicial prestado suma que asciende a 9.923,23€.

En la siguiente condena contra Cofidis se imponen las costas del proceso a la parte demandada.

La Letrada colaboradora con Economía Zero Doña María Lourdes Galvé i Garrido a sido la encargada de llevar a cabo la siguiente condena a Cofidis.

!!! RECLAMA CON ECONOMÍA ZERO TUS LÍNEAS DE CRÉDITO, CONSIGUE UNA CONDENA CONTRA COFIDIS Y RECUPERA TU DINERO !!!

Secció Civil. Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Ripoll (UPSD)

Procediment ordinari (Contractació – art. 249.1.5) 690/2021 D

Part demandant/executant: XXXX

Procurador/a: XXXX

Advocat/ada: MARIA LOURDES GALVÉ GARRIDO

Part demandada/executada: COFIDIS SA SUCURSAL ESPAÑA

Procurador/a: XXXX

Advocat/ada: XXXX

SENTÈNCIA NÚM. 12/2022

Jutge: Ripoll, 20 de gener 2022

FETS

PRIMER.- La procuradora , en representació de la Sra. XXXX, va presentar demanda de procediment ordinari – usura- contra COFIDIS en la que després d’exposar els fets i fonaments de dret que entenia d’aplicació, interessava la declaració de NUL PER USURARI del contracte de préstec línia de crèdit de 15 de maig 2009, amb condemna a la demandada a restituir la totalitat dels imports pagats que superin el capital efectivament disposat més els interessos legals i les costes.

SEGON.- Admesa a tràmit la demanda es va donar trasllat a COFIDIS que va comparèixer a les actuacions representada per el procurador expressant el seu assentiment a la demanda, interessant la no imposició de les costes.

RAONAMENTS JURÍDICS

PRIMER.- De l’assentiment. L’assentiment és la conformitat del demandat a les pretensions de la part actora, ja sigui total, si és respecte totes les pretensions, o parcial, si és respecte d’algunes.

Així, l’Art. 21.1 LEC disposa que Quan el demandat assenteixi a totes les pretensions de l’actor, el tribunal ha de dictar sentència condemnatòria d’acord amb el que ha sol·licitat l’actor, però si l’assentiment es fa en frau de llei o suposa una renúncia contra l’interès general o un perjudici d’un tercer, cal dictar una interlocutòria que rebutgi l’assentiment i el procés ha de seguir endavant.

Tenint en compte que la part demandada va assentir la demanda amb anterioritat a la contestació a la demanda, escau dictar una sentència condemnatòria d’acord amb les pretensions exercitades per l’actora.

En conseqüència, estimo la demanda interposada per contra COFIDIS i declaro nul per usurari el préstec de 15 de maig 2009 celebrat entre les parts, condemnat a la demandada a restituir la totalitat dels imports pagats que superin el capital efectivament disposat més els interessos legals.

SEGON.- De les costes. Interessa la demandada la no imposició de les costes de conformitat amb el que disposa l’Art. 395.1 de la LEC (Si el demandat s’avé a la demanda abans de contestar-la, no és procedent la imposició de costes llevat que el tribunal, amb el degut raonament, apreciï mala fe en el demandat.

En tot cas, s’entén que hi ha mala fe si abans de presentada la demanda s’ha formulat al demandat un requeriment fefaent i justificat de pagament, o si s’ha iniciat un procediment de mediació o s’ha dirigit contra ell una sol·licitud de conciliació).

En el present cas, tot i haver-se produït l’assentiment amb anterioritat a la contestació a la demanda, aprecio no obstant mala fe per part de la demandada doncs amb la demanda s’aporten com a doc 2.

Carta enviada a nom de la part demandant reclamant el reconeixement del caràcter usurari dels interessos del contracte (carta de data 28/10/2020) i com doc 3, resposta de COFIDIS en la que, i en relació al possible caràcter usurari dels interessos, la demandada contesta l’1 de desembre 2020.

“En suma, conforme se ha expuesto, se pactó a un interés «normal» o «habitual» para el producto contratado”. Per tant, és absolutament procedent la imposició de les costes.

DECISIÓ

ESTIMO la demanda presentada per la procuradora , en representació de la Sra.XXXX contra COFIDIS i DECLARO LA NULLITAT PER USURARI del contracte de préstec línia de crèdit celebrat entre les parts el 15 de maig 2009.

CONDEMNO a COFIDIS a restituir la totalitat dels imports pagats que superin el capital efectivament disposat més els interessos legals i els processals de l’Art. 576 de la LEC a comptar de la present resolució.

Amb expressa imposició de les costes a la demandada.

Així ho pronuncio, ho mano i ho signo.

El jutg

MUY IMPORTANTE: Si vas a realizar una consulta debes leer antes toda la información de la página CONSULTAS.

La moderación de comentarios está activada, por lo que tu comentario NO aparecerá hasta que te respondamos.


Deja un comentario

  

  


Puedes usar estas etiquetas HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>