¿Te han incluido indebidamente en ASNEF?

TOTAL RECUPERADO
25.074.443 €

Hucha de reclamaciones de EZ

Sentencia contra Cofidis por usura devuelve 4.282,07€

Juzgado de Mataró dicta sentencia contra Cofidis y declara la nulidad de una línea de crédito usuraria  tras allanarse la entidad y es obligado a devolver 4.282,07€.

El usuario de Economía Zero suscribió,  un contrato de línea de crédito con la entidad demandada Cofidis S.A. en el que se establecía un interés remuneratorio usurario del 22,95 % TAE

Por la entidad demandada se presentó escrito allanándose a todas las pretensiones de la demanda y solicitando la no imposición de las costas de este procedimiento.

Dado el carácter usurario del tipo de interés estipulado, procede la nulidad del contrato de crédito por lo que, se condena a la demandada al abono de las costas judiciales.

Por lo expuesto, el Juez del caso estima la demanda y dicta una sentencia contra Cofidis, declarando la nulidad del contrato de línea de crédito suscrito entre las partes y condenando a la entidad al pago a la parte actora de la diferencia que resulte entre el total dispuesto por ésta por todos los conceptos y el capital principal, suma que alcanza los 4.282,07€.

En la sentencia contra Cofidis se condena a la entidad al pago de las costas del presente procedimiento.

Doña María Lourdes Galvé Garrido letrada colaboradora con Economía Zero ha conseguido la siguiente sentencia contra Cofidis.

!!! RECLAMA CON ECONOMÍA ZERO TUS LÍNEAS DE CRÉDITO, CONSIGUE UNA SENTENCIA CONTRA COFIDIS Y RECUPERA TU DINERO !!!

Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Mataró

Procediment ordinari 1633/2021 E – Matèria: Judici ordinari (altres)

Part demandant/executant: XXXX

Procurador/a: XXXX

Advocat/ada: María Lourdes Galvé Garrido

Part demandada/executada: COFIDIS S.A. (SUCURSAL EN ESPAÑA)

Procurador/a: XXXX

Advocat/ada: XXXX

SENTÈNCIA núm. 124/2022

Jutge: XXXX

Mataró, 25 de maig de 2022.

He vist aquestes actuacions a instància de , que exerceix accions de nul·litat contractual i de reclamació de quantitat contra Cofidis SA sucursal a Espanya.

Antecedents de fet

1. Pretensions de les parts i fets que al·leguen La part actora ha presentat una demanda (21-12-2021) per mitjà de la qual reclama que es declari la nul·litat del contracte que va subscriure amb la demandada atès el caràcter usurari dels interessos remuneratoris pactats i es condemni la demandada a reintegrar-li totes les quantitats que excedeixin del capital total prestat, i subsidiàriament que es declari la nul·litat de diverses clàusules del contracte atès el seu caràcter abusiu i es condemni la demandada a reintegrar-li totes les quantitats abonades per aplicació d’aquelles clàusules nul·les.

La demanda ha estat admesa a tràmit per decret el 22-2-2022.

2. Assentiment total El 4-4-2022, la part demandada ha assentit totalment a la demanda. Fonaments de dret 1. Admissibilitat de l’assentiment L’assentiment és un dels supòsits de terminació del procediment previstos a la Llei d’Enjudiciament Civil.

Es tracta d’una declaració de voluntat del demandat en què manifesta la conformitat (en aquest cas total) amb les pretensions de la part actora. L’art. 21 de la LEC regula l’assentiment del demandat a les pretensions de l’actor. Preveu que, un cop admès l’assentiment total per part del demandat, el procediment ha de finalitzar amb una sentència no contradictòria per la qual s’estimin totes les pretensions de la part actora.

En canvi, no s’ha d’admetre l’assentiment fet en frau de llei o en perjudici de l’interès general o d’un tercer.

En el cas present, no hi ha cap impediment en admetre l’assentiment que planteja la demandada.

No és un assentiment parcial, sinó total, atès que l’estimació d’una pretensió principal significa l’estimació íntegra de la demanda (i per tant l’assentiment a una pretensió principal significa l’assentiment total), i això evita haver d’analitzar les pretensions subsidiàries que hagi plantejat la part actora (art. 399.5 de la LEC).

S’acredita la capacitat de part i processal de la part demandada, l’assentiment es fa de forma expressa abans que transcorri el termini per dictar sentència, i cap norma o limitació per raó de l’interès general o en benefici de tercers impedeix que sigui efectiu. L’admissió de l’assentiment condueix a declarar la nul·litat del contracte subscrit entre les parts atès el caràcter usurari dels interessos pactats.

Els efectes d’aquesta declaració els preveu l’art. 3 de la Llei del 23-7-1908 sobre la nul·litat dels contractes de préstecs usuraris: el contracte és nul i el prestatari només està obligat a retornar el capital; si ha satisfet part de capital i part d’interessos, el prestador ha de retornar al prestatari l’import que excedeixi del capital prestat.

2. Interessos La demandant ha sol·licitat l’aplicació d’interessos, sense fer referència a cap règim concret d’interessos, per la qual no escau aplicar-ne cap, ni tan sols els de demora de l’art. 576 de la LEC atès que la condemna no és una quantitat líquida.

3. Costes He d’imposar l’obligació d’abonar les costes del procés a la part demandada, atès que estimo íntegrament les pretensions de la part actora. Malgrat que l’assentiment s’ha fet abans de contestar la demanda, escau en aquest cas la condemna a costes, atès que la demandant ha acreditat (doc. 2, 3 i 4) que abans d’interposar la demanda va adreçar a la demandada una reclamació extrajudicial, que fou resposta en sentit negatiu.

Per la qual cosa, perquè la part actora pogués obtenir la declaració de nul·litat del contracte, ha estat necessària la interposició de la demanda, circumstància que justifica la condemna a costes (art. 394 i 395 de la LEC).

Decisió

1. Estimo íntegrament la demanda.

2. Declaro la nul·litat del contracte de préstec subscrit entre i Cofidis SA sucursal a Espanya, atès el caràcter usurari dels interessos pactats.

3. Condemno Cofidis SA sucursal a Espanya a reintegrar a l’import resultant de la diferència entre la suma de tots els abonaments que hagi fet a favor de Cofidis SA sucursal a Espanya en virtut del contracte de tarja de crèdit, i el capital total de què hagi disposat en virtut del mateix contracte.

Aquest import ha de liquidar-se definitivament en fase d’execució de la Sentència.

4. Condemno Cofidis SA sucursal a Espanya a pagar les costes del procés.

Així ho pronuncio, ho mano i ho signo. El jutg

MUY IMPORTANTE: Si vas a realizar una consulta debes leer antes toda la información de la página CONSULTAS.

La moderación de comentarios está activada, por lo que tu comentario NO aparecerá hasta que te respondamos.


Deja un comentario

  

  


Puedes usar estas etiquetas HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>