¿Te han incluido indebidamente en ASNEF?

TOTAL RECUPERADO
24.062.356 €

Hucha de reclamaciones de EZ

Sentencia contra Cofidis por usura devuelve 7.348,03€

Juzgado de 1ª instancia nº13 de Vigo dicta sentencia contra Cofidis por usura obligando a reintegrar 7.348,03€ a un cliente de Economía Zero.

Entre las partes se celebró un contrato de línea de crédito con fecha 07/07/2004 en el cual se impusieron unos intereses usurarios así como una cláusula de contrato de seguro abusiva.

La actora presentó requerimiento extra judicial solicitando la nulidad del contrato por su carácter usurario oponiéndose en un principio la entidad para posteriormente allanarse a todas las pretensiones que solicita la demandante.

La Magistrada del caso estima la demanda declarando nulo el contrato suscrito entre las partes y dicta sentencia contra Cofidis por usura en los intereses condenado a la entidad a devolver todo lo pagado por encima del capital inicial prestado.

En la sentencia contra Cofidis se imponen las costas del proceso a la entidad demandada.

La Letrada colaboradora con Economía Zero Doña Azucena Natalia Rodríguez Picallo a llevado a cabo la sentencia contra Cofidis.

!!! RECLAMA CON ECONOMÍA ZERO TUS LÍNEAS DE CRÉDITO, CONSIGUE UNA SENTENCIA CONTRA COFIDIS Y RECUPERA TU DINERO !!!

XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 13 VIGO

SENTENCIA: 00348/2021

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000919 /2021

Procedimiento origen: / Sobre OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE D/ña. XXXX

Procurador/a Sr/a. XXXX

Abogado/a Sr/a. AZUCENA NATALIA RODRÍGUEZ PICALLO

DEMANDADO D/ña. COFIDIS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

Procurador/a Sr/a. XXXX

Abogado/a Sr/a. XXXX

SENTENZA 00348/2021

Vigo, 16 de novembro de 2.021.

Vistos por Dª. XXXX, Maxistrada Titular do Xulgado de 1ª Instancia nº13 de Vigo e o seu Partido, os autos de Xuízo Ordinario rexistrados co nº919/21, a instancia do procurador dos tribunais D. XXXX, en nome e representación de Dª. XXXX, contra a entidade de crédito “COFIDIS, S.A.”, ditouse a presente sentenza con base nos seguintes.

ANTECEDENTES DE FEITO

PRIMEIRO.- O procurador dos tribunais D. XXXX, en nome e representación de Dª. XXXX, presentou demanda de xuízo ordinario o día 06 de setembro de 2.021, contra a entidade de crédito “COFIDIS, S.A.”.

SEGUNDO.- Admitida a trámite a demanda por decreto de 04 de outubro de 2.021 emprazouse á parte demandada para a contestación á demanda, conformándose esta parte cas peticións realizadas pola parte actora e quedando as actuacións vistas para ditar sentenza.

No presente procedemento cumpríronse tódolos requisitos legais previstos nos artigos 399 e ss. da Lei de Axuizamento Civil.

FUNDAMENTOS XURÍDICOS

PRIMEIRO.- Pedimentos das partes. Neste procedemento a parte demandante exercitou acción por mor da cal interesou que se dite sentenza na que.

“1.- Con carácter principal, se declare la nulidad por usura del contrato de Solicitud de crédito con nº XXXX, suscrito por Doña XXXX y COFIDIS HISPANIA, E.F.C., S.A. (actualmente COFIDIS, S.A., Sucursal en España), el 7 de julio de 2.004, así como del contrato de seguro, condenando a la entidad demandada a restituir a mi representada la suma de las cantidades percibidas en la vida de la línea de crédito que excedan del capital prestado a la demandante, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.”

Como xa se dixo, a parte demandada presentou escrito conformándose ca pretensión deducida con carácter principal pola parte actora no suplico da súa demanda solicitando que non se lle impoñan as custas do presente procedemento.

SEGUNDO.- Conformidade da parte demandada. Resulta de aplicación a este respecto o disposto no artigo 21.1º da lei de Axuizamento Civil segundo o cal cando o demandado se achante con tódalas pretensións da parte actora ditarase sentenza acollendo devanditas pretensións agás que o achantamento se faga en fraude de lei, ou supoña renuncia contra o interese xeral ou en prexuízo de terceiro.

No caso concreto que nos atinxe non se observa a existencia de fraude de lei nin se desprende do actuado que exista prexuízo para o interese xeral ou para terceiros, polo que, e segundo o disposto no artigo antes citado, compre acolle-las pretensións deducidas pola parte demandante no suplico da súa demanda.

TERCEIRO.- Custas. En canto ás custas, aplícase o previsto no artigo 395.1º da Lei de Axuizamento Civil: se o achantamento ten lugar antes de contestar á demanda, como é o caso, non procede condena en custas da parte demandada, agás que se aprecie mala fe na parte demandada.

Segundo o parágrafo segundo deste artigo, entenderase que, en todo caso, existe mala fe, se antes de presentada a demanda se formulase ó demandado requirimento fehaciente e xustificado de pagamento ou se se iniciara procedemento de mediación ou dirixido contra el solicitude de conciliación.

No caso concreto que nos atinxe consta acreditado en autos a existencia dunha reclamación extraxudicial realizada á parte demandada antes da presentación da demanda, polo que, consonte ó disposto no artigo antes citado, compre condenar en custas á parte demandada.

DECISIÓN

ACORDO ACOLLE-LA demanda presentada polo procurador dos tribunais D. XXXX, en nome e representación de Dª. XXXX, contra a entidade de crédito “COFIDIS, S.A.” e, polo tanto: 1.- DECLARO a nulidade, por usurario, do contrato de solicitude de crédito con nº XXXX subscrito por Dª. XXXX e “COFIDIS HISPANIA, E.F.C., S.A.”, (actualmente “COFIDIS, S.A.), o día 07 de xullo de 2.004 así como do contrato de seguro.

2.- CONDENO á entidad demandada a restituír á demandante a suma das cantidades percibidas durante a vixencia da liña de crédito que excedan do capital prestado, cos xuros legais devengados de devanditas cantidades.

Con expresa condena en custas da parte demandada.

Así o pronuncia, manda e asina Dª. XXXX Maxistrada Titular deste Xulgado de Primeira Instancia nº13 de Vigo e o seu Partido.

PUBLICACIÓN.- Dada, lida e publicada foi a anterior sentenza pola Sra. XXXX Maxistrada que a suscribe, en audiencia pública.

DOU FE. A MAXISTRADA A LETRADA DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

MUY IMPORTANTE: Si vas a realizar una consulta debes leer antes toda la información de la página CONSULTAS.

La moderación de comentarios está activada, por lo que tu comentario NO aparecerá hasta que te respondamos.


Deja un comentario

  

  


Puedes usar estas etiquetas HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>