¿Te han incluido indebidamente en ASNEF?

TOTAL RECUPERADO
25.074.443 €

Hucha de reclamaciones de EZ

Condena a Carrefour por usura reintegra 10.054,95€

Juzgado de Mataró dicta sentencia y condena a Carrefour por usura en los intereses obligando a reintegrar 10.054,95€ a un cliente de Economía Zero.

Entre las partes se celebró un contrato de tarjeta de crédito en cual se vinieron aplicando unos intereses usurarios así como diversas cláusulas abusivas.

El demandante presentó un requerimiento previo solicitando la nulidad del contrato, que no fue atendido por parte de la entidad, obligando al demandante a tener que acudir a los juzgados.

La entidad se allana a todas las pretensiones que solicita la demandante.

El Magistrado del caso estima la demanda declarando nulo el contrato y condena a Carrefour por usura obligando a devolver todo lo pagado por encima del capital inicial prestado suma que asciende a 10.054,95€.

En la condena a Carrefour se imponen las costas del proceso a la entidad demandada.

Doña María Lourdes Galvé Garrido letrada colaboradora con Economía Zero ha conseguido la condena a Carrefour.

!!! RECLAMA CON ECONOMÍA ZERO TUS TARJETAS REVOLVING, CONDENA A CARREFOUR Y RECUPERA TU DINERO !!!

Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Mataró

Procediment ordinari (Contractació – art. 249.1.5) 151/2021 F

Part demandant/executant: XXXX

Procurador/a: XXXX

Advocat/ada: Maria Lourdes Galvé Garrido

Part demandada/executada: SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, S.A.

Procurador/a: XXXX

Advocat/ada: XXXX

SENTÈNCIA núm. 118/2021

Jutge: XXXX

Mataró, 29 de juliol de 2021.

He vist aquestes actuacions a instància de , que exerceix accions de nul·litat contractual i de reclamació de quantitat contra Servicios Financieros Carrefour EFC, SA.

Antecedents de fet

1. Pretensions de les parts i fets que al·leguen La part actora ha presentat una demanda (29-1-2021) per mitjà de la qual reclama que es declari la nul·litat del contracte que va subscriure amb la demandada atès el caràcter usurari dels interessos pactats i, subsidiàriament, que es declari la nul·litat de diverses clàusules del contracte en no superar els controls de transparència i abusivitat, i que es condemni la demandada a restituir tots els efectes derivats de la declaració de nul·litat.

La demanda ha estat admesa a tràmit per decret el 16-2-2021. 2. Assentiment total El 15-6-2021, la part demandada ha assentit totalment a la demanda. Se n’ha donat trasllat a la part actora, que s’ha oposat a l’assentiment només pel que fa a la condemna a costes.

Fonaments de dret

1. Admissibilitat de l’assentiment L’assentiment és un dels supòsits de terminació del procediment previstos a la Llei d’Enjudiciament Civil.

Es tracta d’una declaració de voluntat del demandat en què manifesta la conformitat (en aquest cas total) amb les pretensions de la part actora. L’art. 21 de la LEC regula l’assentiment del demandat a les pretensions de l’actor.

Preveu que, un cop admès l’assentiment total per part del demandat, el procediment ha de finalitzar amb una sentència no contradictòria per la qual s’estimin totes les pretensions de la part actora.

En canvi, no s’ha d’admetre l’assentiment fet en frau de llei o en perjudici de l’interès general o d’un tercer. En el cas present, no hi ha cap impediment en admetre l’assentiment que planteja la demandada.

No és un assentiment parcial, sinó total, atès que l’estimació d’una pretensió principal significa l’estimació íntegra de la demanda (i per tant l’assentiment a una pretensió principal significa l’assentiment total), i això evita haver d’analitzar les pretensions subsidiàries que hagi plantejat la part actora (art. 399.5 de la LEC).

S’acredita la capacitat de part i processal de la part demandada, l’assentiment es fa de forma expressa abans que transcorri el termini per dictar sentència, i cap norma o limitació per raó de l’interès general o en benefici de tercers impedeix que sigui efectiu. L’admissió de l’assentiment condueix a declarar la nul·litat del contracte subscrit entre les parts atès el caràcter usurari dels interessos pactats.

Els efectes d’aquesta declaració els preveu l’art. 3 de la Llei del 23-7-1908 sobre la nul·litat dels contractes de préstecs usuraris: el contracte és nul i el prestatari només està obligat a retornar el capital; si ha satisfet part de capital i part d’interessos, el prestador ha de retornar al prestatari l’import que excedeixi del capital prestat.

2. Interessos La demandant no ha sol·licitat l’aplicació d’interessos i no ha quantificat l’import que reclama, que haurà de liquidar-se si escau durant l’execució de la Sentència, d’acord amb les bases que preveu la mateixa. Per això no escau aplicar cap règim d’interessos, ni tan sols el de l’art. 576 de la LEC. 3.

Costes He d’imposar l’obligació d’abonar les costes del procés a la part demandada, atès que estimo íntegrament les pretensions de la part actora.

Malgrat que l’assentiment s’ha fet abans de contestar la demanda, escau en aquest cas la condemna a costes, atès que el demandant ha acreditat (doc. 2) que abans d’interposar la demanda va adreçar a la demandada una reclamació extrajudicial.

Consta que l’entitat demandada va atendre la reclamació en sentit denegatori, per la qual cosa ha estat necessària la interposició de la demanda, circumstància que justifica la condemna a costes (art. 394 i 395 de la LEC).

Decisió

1. Estimo íntegrament la demanda.

2. Declaro la nul·litat del contracte de tarja de crèdit subscrit entre i Servicios Financieros Carrefour EFC, SA, atès el caràcter usurari dels interessos pactats.

3. Condemno Servicios Financieros Carrefour EFC, SA a reintegrar a l’excés que hagi pagat sobre el capital prestat, fins a l’últim pagament que hagi fet. 4.

Condemno Servicios Financieros Carrefour EFC, SA a pagar les costes del procés.

Així ho pronuncio, ho mano i ho signo. El jutge.

MUY IMPORTANTE: Si vas a realizar una consulta debes leer antes toda la información de la página CONSULTAS.

La moderación de comentarios está activada, por lo que tu comentario NO aparecerá hasta que te respondamos.


Deja un comentario

  

  


Puedes usar estas etiquetas HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>